Vedenie SZU prijalo  zástupcov Severného Cypra pre oblasť vzdelávania.


 

Členovia vedenia SZU prijali dňa 30. marca 2017 na oficiálnom stretnutí  delegáciu zástupcov Severného Cypra pre oblasť vzdelávania, ktorú viedol prof. Dr. Olgun Cicek. Rokovania sa zúčastnil aj zástupca MZ SR  Mgr. Marián Nagy, odbor zdravotníckeho vzdelávania, sekcia zdravia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

 

Prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc., prvý prorektor a prorektor pre vedecko-pedagogické hodnosti a ďalšie vzdelávanie SZU hosťom predstavil Slovenskú zdravotnícku univerzitu, jej vnútorný systém vzdelávania,  systém vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v SR.

 

Doc. RNDr. Viktor Majtán, CSc. mimoriadny profesor, prorektor pre pregraduálne štúdium SZU prítomných informoval o implementácii a hodnotení interného systému pre zabezpečenie kvality na SZU, ktorý je prispôsobený podmienkam jednotlivých fakúlt a súčastí univerzity a upravený  príslušnými  platnými právnymi predpismi.

 

Predmetom spoločnej diskusie  boli okrem  výmeny informácií o vysokoškolskom vzdelávaní v oboch krajinách, aj otázky ohľadom akreditácie, ďalšieho vzdelávania, uznávania kvalifikácií zdravotníckych pracovníkov, a iné súvisiace témy.© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0