Akademickú pochvalu rektora SZU a ďakovné listy si prevzali na návrh dekanov fakúlt  vybraní zástupcovia z radov študentov a pedagógov zo všetkých  fakúlt SZU.Na základe návrhov dekanov fakúlt  SZU udelil prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.,  rektor SZU,  akademickú pochvalu 14 študentom univerzity, ktorí počas svojho doterajšieho štúdia dosiahli vynikajúce študijné výsledky a svojimi výnimočnými znalosťami, schopnosťami a talentom sa stali známymi nielen doma, ale aj v zahraničí. Rektor SZU zároveň odovzdal ďakovné listy 15 pedagógom univerzity, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o mnohé vedecké, umelecké i odborné úspechy študentov. 

 

Všetkým srdečne blahoželáme

 

 © Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0