Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave kategoricky nesúhlasí s návrhom zákona o zlúčení Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a Univerzity Komenského v Bratislave.


 

Dňa 27.6.2017 bol do medzirezortného pripomienkového konania predložený návrh ZÁKONA o zlúčení Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a Univerzity Komenského v Bratislave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého predkladateľom je MZ SR spolu s MŠVVa Š SR. Vedenie SZU po preštudovaní kompletnej zverejnenej dokumentácie v súvislosti s navrhovaným zákonom dospelo k záveru, že toto navrhované znenie zákona, tak ako bolo publikované na portáli právnych predpisov SLOVLEX, nie je v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o vysokých školách) pre nedodržanie zákonných podmienok a postupu pri zlúčení vysokých škôl v zmysle tohto zákona.

Na základe vyššie uvedeného podáva akademická obec SZU, vedecko-výskumní pracovníci SZU a Základná organizácia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb pri SZU toto stanovisko:

Zákon o vysokých školách taxatívne upravuje postup a podmienky za akých môže dôjsť k zlúčeniu dvoch vysokých škôl. V zmysle § 9 ods. 1 písm. a) zákona o vysokých školách akademický senát vysokej školy schvaľuje návrh rektora na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla vysokej školy a fakulty po predchádzajúcom vyjadrení Akreditačnej komisie. V zmysle § 45 ods. 7 zákona o vysokých školách vyplýva, že toto ustanovenie sa analogicky vzťahuje aj na štátne zdravotnícke vysoké školy. Ďalej v zmysle § 82 ods. 2 písm. d) sa Akreditačná komisia vyjadruje o návrhoch na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla verejnej vysokej školy, štátnej vysokej školy, fakulty verejnej vysokej školy alebo fakulty štátnej vysokej školy. V súvislosti s legislatívnym procesom tvorby zákona o zlúčení SZU a UK neboli dodržané tieto zákonné postupy v súvislosti so zlúčením týchto dvoch vysokých škôl. Ku dnešnému dňu absentuje vyjadrenie Akreditačnej komisie k zlúčeniu SZU a UK, ktoré má neopomenuteľný význam pri takomto závažnom zásahu do systému vysokoškolského vzdelávania na SR, nakoľko práve Akreditačná komisia je jediná inštitúcia "sui generis" , ktorá sleduje, posudzuje a nezávisle hodnotí kvalitu vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl a napomáha jej zvyšovanie. Teda aj v tomto prípade je ako jediná oprávnená vecne posúdiť dopad zlúčenia dvoch vysokých škôl na kvalitu vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na SR.

Zákon o vysokých školách v § 45 ods. 3 a 4 ďalej taxatívne vymedzuje rozsah vzťahu a právomocí ministra zdravotníctva ako aj Ministerstva zdravotníctva SR ku štátnej zdravotníckej vysokej škole, avšak ani v jednom z uvedených ustanovení nie je zakotvená kompetencia ministra zdravotníctva alebo MZ SR navrhnúť resp. rozhodnúť o zrušení, zlúčení či splynutí štátnej vysokej školy s inou vysokou školou. Naopak, ako vyplýva z ust. § 9 ods. 1 písm. a) zákona o vysokých školách, k takejto zmene môže dôjsť iba na základe návrhu rektora po schválení akademickým senátom VŠ.  V prípade navrhovaného zlúčenia SZU a UK nebol akademickému senátu SZU v písomnej podobe dodaný  na schválenie predložený žiadny návrh o zlúčení SZU s UK.

Okrem toho v zmysle ust. § 5 ods. 3 zákona o vysokých školách verejná vysoká škola sa môže zlúčiť alebo splynúť len s inou verejnou vysokou školou, ak osobitný predpis neustanovuje inak ( týmto osobitným predpisom je § 2 zákona č. 455/2004 Z. z. o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach, o zriadení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že zákon o vysokých školách v súčasnosti upravuje a povoľuje iba zlúčenie a splynutie  verejných vysokých škôl navzájom, avšak nie zlúčenie či splynutie verejných, štátnych, či súkromných vysokých škôl navzájom.

Ak by sa takéto zlúčenie zrealizovalo na základe navrhovaného zákona, bolo by to jednak v rozpore so zákonom o vysokých školách a predmetnými ustanoveniami, ale aj s princípmi verejného práva, pretože orgány verejnej moci môžu konať iba to, čo im zákon prikazuje alebo zakazuje, čo je aj základný ústavný princíp v zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy SR "štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon." Preto ak zákon o vysokých školách upravuje presné podmienky a postup pri zlúčení, či splynutí vysokých škôl, musí ich daný kompetentný orgán verejnej moci dodržiavať. Akýkoľvek iný postup orgánov verejnej moci pri zlúčení vysokých škôl by sa považoval za ich svojvoľné rozhodnutie, ktoré nemá oporu v zákone, pretože orgány verejnej moci si nemôžu osvojiť právomoci nad rámec zákona, ktoré im zákon neustanovuje. SZU má vážne obavy, že takýto postup Ministerstva zdravotníctva SR spolu s MŠVVaŠ SR by v očiach verejnosti ešte viac prehĺbil pochybnosti o existencii a fungovaní právneho štátu na Slovensku a zároveň by takéto konanie ministerstiev ako predkladateľov zákona bolo vnímané ako porušenie akademických práv a slobôd celej akademickej obce SZU, čo je v rozpore s princípmi akademickej samosprávy vysokých škôl na SR.

Jedným z  údajných dôvodov MZ SR, ktoré ho viedli k rozhodnutiu o zlúčení SZU a UK  je nehospodárne a neefektívne nakladanie s finančnými prostriedkami štátu zo strany SZU. Musíme však namietať, že tento dôvod nie je objektívny, nakoľko SZU je zo strany zriaďovateľa už dlhodobo podfinancovaná. Na SZU bolo za obdobie rokov 2014-2017 vykonaných niekoľko kontrol (NKÚ, Vládny audit a p.) pričom boli konštatované bežne nedostatky, ktoré SZU dokázala odstrániť. Za toto obdobie práve naopak univerzita znížila záväzky po lehote splatnosti z obchodného styku o cca 45 %. Čo však nie je v moci SZU a čo konštatoval opakovane aj  Protokol NKÚ, je podfinancovanie zo strany zriaďovateľa.  Práve jej podfinancovanie vytvorilo základný predpoklad toho, že SZU nebola schopná plniť svoje odvodové povinnosti voči štátu, čo je  považované za porušovanie finančnej disciplíny. Spôsob financovania SZU je preto potrebné chápať v širšom kontexte a zohľadňovať aj príčiny vzniku takéhoto stavu.

SZU ďalej vyjadruje vážne pochybnosti nad vplyvom tejto zmeny na kvalitu vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, ako aj na dosah rezortu zdravotníctva na štátnu zdravotnú politiku. SZU poskytuje najširší diapazón vzdelávania v lekárskych a nelekárskych odboroch v SR, má najvyšší počet vydaných diplomov v ďalšom vzdelávaní, teda pod  vedením pedagógov univerzity  a vedecko-výskumných pracovníkov zabezpečuje vyškolených, odborne spôsobilých špecialistov v zdravotníctve v SR. Je nositeľom rezidentského programu, zabezpečujúceho saturáciu republiky všeobecnými lekármi a pediatrami.

 

Podľa nezávislého medzinárodného ratingu  je na 7. mieste v hodnotení univerzít na Slovensku a na 3. mieste v uplatňovaní absolventov do zdravotníckej praxe. V tomto roku, v roku 2017, prešla úspešne   komplexnou akreditáciou.

 

Takéto konanie zo strany MZ SR považujeme za svojvoľné a nezodpovedné vzdanie sa dohľadu a kontroly plnenia plánu štátnej zdravotnej politiky.

Naskytá sa nám všetkým  teda otázka, prečo MZ SR sa vzdáva takej úspešnej univerzity, namiesto toho, aby začalo komplexne riešiť jej dlhoročné  finančné problémy, do ktorých ju doviedol predovšetkým sám zriaďovateľ. Žiaľ, ani v posledných dvoch rokoch sa na prístupe MZ SR k tomuto problému nič nezmenilo.

 

Navzdory negatívnemu a odmietavému postoju MZ SR voči jej vlastnej štátnej vysokej škole, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave neustále úspešne napreduje a plní si svoje spoločenské poslanie.