KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

 
 
 
 
 
 

Systémy kvality

Správna laboratórna prax

Laboratórium toxikológie

 

V súlade so zásadami správnej laboratórnej praxe LABORATÓRIUM TOXIKOLÓGIE vykonáva neklinické hodnotenie chemických látok a výrobkov z hľadiska zdravotnej neškodnosti:
štúdie toxicity, mutagenity, teratogenity a reprodukcie in vivo a in vitro.

 

Štúdie sú vykonávané v podmienkych platných pre konvenčný chov alebo chov SPF (bez špecifických patogénov).
 

Typy látok:

priemyselné chemikálie, prostriedky na ochranu rastlín, biocídy, dezinfekčné prípravky, čistiace prostriedky, predmety bežného používania, kozmetické prípravky, odpadové a povrchové vody, humánne a veterinárne liečivá, pesticídy, potravinové prídavné látky, prídavne látky do krmív.

 

Zoznam testovacích metód
Akútna orálna toxicita - metódy triedy akútnej toxicity OECD 423 TG – B.1
Akútna toxicita po dermálnej aplikácii OECD 402 –B.3
Akútna toxicita - kožná dráždivosť OECD 404 –B.4
Akútna toxicita - očná dráždivosť OECD 405 –B.5
Akútna orálna/pulmonárna toxicita a patogenicita EPA
Toxicita po 28-dňovej opakovanej dávke - po orálnej aplikácii OECD 410 –B.7
Toxicita po 28-dňovej opaklovanej dávke - po dermálne aplikácii OECD 410 –B.9
Test subchronickej orálnej toxicity (opakovaná 90-dňová štúdia) OECD 408 –B.26
Test kombinovanej chonickej toxicity - karcinogenity OECD 453 –B.33
Test teratogenity - estrogenity OECD 414 –B.31
1-generačný test reprodukčnej toxicity OECD 415 –B.34 
Výskum oneskorenej neurotoxicity na kurovi domácom OECD 419 - B.38
Toxikokinetika - in life časť OECD 417 - B.36
Test akútnej toxicity na rybách OECD 203 - C1

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0