KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

 
 
 
 
 
 

Systémy kvality

Akreditácia

NRC pre dioxíny a príbuzné zlúčeniny

 

Akreditované skúšobné laboratórium

NÁRODNÉ REFERENČNÉ CENTRUM  PRE DIOXÍNY A PRÍBUZNÉ ZLÚČENINY - NRC/DIOX  sa zaoberá vykonávaním rutinného skúšania a vzorkovania v oblasti perzistentných organických látok pre externých zákazníkov v zhode s požiadavkami STN EN ISO/IEC 17025. Systém manažérstva kvality laboratória spĺňa požiadavky normy ISO 9001.

Predmetom akreditácie je stanovenie polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov (PCDD), polychlórovaných dibenzofuránov (PCDF), polychlórovaných bifenylov (PCB), polybrómovaných difenyléterov (PBDE) a organochlórových pesticídov v potravinách, krmivách, biologických a environmentálnych materiáloch.

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0