KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

 
 
 
 
 
 

Systémy kvality

Akreditácia

 

Vedenie SZU vytvára pre akreditované laboratória materiálne, technické, personálne,  ekonomické a organizačné podmienky, ktoré umožňujú realizáciu cieľov kvality v súlade s príslušnými akreditačnými predpismi SNAS.

 

Laboratóriám zabezpečuje podmienky tak, aby nedochádzalo k ovplyvneniu  výsledkov vyšetrení a k nedodržaniu systému kvality.
 
Všetky podmienky uvedené v PK na zabezpečenie nezávislosti a nestrannosti akreditovaných činností a zároveň vierohodnosti výsledkov skúšok sú plnené v súlade s akreditačnými kritériami v STN EN ISO/IEC 17025:2005.

 

Skúšobné a medicínske laboratóriá spĺňajú požiadavky  tejto medzinárodnej normy, preto pri svojich činnostiach budú prevádzkovať systém manažérstva kvality ktorý rovnako spĺňa zásady  normy ISO 9001.

 

Zoznam akreditovaných laboratórií:

 1. NRC pre dioxíny a príbuzné zlúčeniny
 2. Laboratóriá klinickej mikrobiológie a priónových chorôb
  1. Laboratórium pre fagotypizáciu salmonel
  2. Laboratórium pre vírusové hepatitídy
  3. Laboratórium pre prevenciu HIV/AIDS
  4. Laboratórium pre identifikáciu enterálnych vírusov
  5. Laboratórium pre pomalé vírusové neuroinfekcie
  6. Zbierka  kultúr bakteriálnych mikroorganizmov
  7. Servisné služby
   1. Laboratórium pre kontrolu sterilizácie
   2. Prípravovňa kultivačných médií
   3. Centrálne umyvárne laboratórneho skla
 3. Laboratória klinickej imunológie, alergológie a biochémie
  1. Laboratórium imunológie
  2. Laboratórium experimentálnej a klinickej biochémie

    
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0